Ochrana osobných údajov

Vážime si vašu dôveru, a preto je našou hlavnou snahou a úsilím poskytovať kvalitné služby a chrániť Vaše osobné údaje pred akýmkoľvek zneužitím. Všetky osobné alebo firemné údaje, ktoré nám naši zákazníci poskytnú v priebehu využívania internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou IKAR, a. s., považujeme za dôverné.

Zaväzujeme sa, že budeme s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Vyhlasujeme, že budeme spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme obchádzať. Vyhlasujeme, že súhlas dotknutej osoby si nebudeme vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti nám ustanovenej.

Zároveň Vám týmto oznamujeme, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa predpokladá, že osobné údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 • 1. Direct Parcel Distribution SK s.r.o. - DPD, Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, za účelom doručenia tovaru.
 • 2. Prípadnej inej kuriérskej spoločnosti za účelom doručenia tovaru.

Ako kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti adresovanej nám máte právo u nás namietať voči:

 • a) spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Prevádzkovateľ a predajcovia zapojení do systému sa zaväzujú, že údaje neposkytnú tretím osobám. Ak ste v našom internetovom kníhkupectve luxusnakniznica.sk nezrealizovali žiadnu objednávku, môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z databázy zákazníkov spoločnosti IKAR, a.s., a to písomnou žiadosťou zaslanou na adresu prevádzkovateľa. V tejto žiadosti, prosím, uveďte vaše prihlasovacie meno a heslo na luxusnakniznica.sk.

Rozsah spracovávaných údajov

 • V prípade fyzickej osoby uchovávame meno a priezvisko, adresu bydliska, alebo adresu doručenia zásielky, e-mailovú adresu a telefonický kontakt.
 • V prípade právnických osôb a spoločností spracúvame meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dodatočne vyžiadané IČ, DIČ.

Spracovanie osobných údajov prebieha na strane spoločnosti IKAR, a.s.. Osobné údaje však môžu spracovávať aj ďalší spracovatelia, alebo tretie strany.

 • Doučovatelia, ktorí údajmi disponujú z dôvodu doručenia zásielky
 • Poskytovateľ účtovného software a informačného systému HELIOS, ktorý slúži na spracovania objednávok: HelplS, s.r.o., Matěchova 3/127, 140 00 Praha, ČR, IČO: 28544323
 • Webové stránky Luxusnakniznica.sk vytvorené spoločnosťou A.I.S. s. r. o., Chemická 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 768 240
 • Osobné údaje nie sú zasielané do tretích krajín

Práva zákazníka v súvislosti so spracúvanými údajmi

Zákazníci, ktorých osobné údaje spracúvame, majú právo:

 • Požadovať od spoločnosti IKAR, a.s. informáciu, aké a v akom rozsahu osobné informácie spracováva.
 • Požadovať kópiu týchto údajov.
 • Požadovať presnosť týchto údajov.
 • Podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 • Vyžiadať prístup k týmto údajom, aktualizovať ich, upraviť, alebo žiadať obmedzenie ich spracovania. Požadovať po spoločnosti IKAR, a.s. vymazanie údajov. Vymazanie bude vykonané pokiaľ nebude v rozpore so zákonom, alebo oprávneným záujmom IKAR, a.s., o čom bude žiadateľ vyrozumený.
 • Vzniesť námietku proti oprávnenému záujmu spoločnosti IKAR, a.s..
 • Na účinnú súdnu ochranu, ak má zákazník za to, že boli porušené jeho práva v dôsledku spracovania osobných údajov spoločnosťou IKAR, a.s..
Úvod Knihy Odporúčame Vyznania ZLATÁ RODINNÁ BIBLIA Haiku KYTICE Piačka METROPOLITNÉ KATEDRÁLY FELIX VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI PALLADIO CARAVAGGIO BIBLIA – MAJSTER PAVOL Zmeškali ste Luxusná knižnica Prihlásenie Košík