Ochrana osobných údajov

Vážime si vašu dôveru, a preto je našou hlavnou snahou a úsilím poskytovať kvalitné služby a chrániť Vaše osobné údaje pred akýmkoľvek zneužitím. Všetky osobné alebo firemné údaje, ktoré nám naši zákazníci poskytnú v priebehu využívania internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou IKAR, a. s., považujeme za dôverné.

Zaväzujeme sa, že budeme s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Vyhlasujeme, že budeme spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme obchádzať. Vyhlasujeme, že súhlas dotknutej osoby si nebudeme vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti nám ustanovenej.

Zároveň Vám týmto oznamujeme, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa predpokladá, že osobné údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 • 1. Direct Parcel Distribution SK s.r.o. - DPD, Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, za účelom doručenia tovaru.
 • 2. Prípadnej inej kuriérskej spoločnosti za účelom doručenia tovaru.

Ako kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti adresovanej nám máte právo u nás namietať voči:

 • a) spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Prevádzkovateľ a predajcovia zapojení do systému sa zaväzujú, že údaje neposkytnú tretím osobám. Ak ste v našom internetovom kníhkupectve luxusnakniznica.sk nezrealizovali žiadnu objednávku, môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z databázy zákazníkov spoločnosti IKAR, a.s., a to písomnou žiadosťou zaslanou na adresu prevádzkovateľa. V tejto žiadosti, prosím, uveďte vaše prihlasovacie meno a heslo na luxusnakniznica.sk.

Rozsah spracovávaných údajov

 • V prípade fyzickej osoby uchovávame meno a priezvisko, adresu bydliska, alebo adresu doručenia zásielky, e-mailovú adresu a telefonický kontakt.
 • V prípade právnických osôb a spoločností spracúvame meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dodatočne vyžiadané IČ, DIČ.

Spracovanie osobných údajov prebieha na strane spoločnosti IKAR, a.s.. Osobné údaje však môžu spracovávať aj ďalší spracovatelia, alebo tretie strany.

 • Doučovatelia, ktorí údajmi disponujú z dôvodu doručenia zásielky
 • Poskytovateľ účtovného software a informačného systému HELIOS, ktorý slúži na spracovania objednávok: HelplS, s.r.o., Matěchova 3/127, 140 00 Praha, ČR, IČO: 28544323
 • Webové stránky Luxusnakniznica.sk vytvorené spoločnosťou A.I.S. s. r. o., Chemická 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 768 240
 • Osobné údaje nie sú zasielané do tretích krajín

Práva zákazníka v súvislosti so spracúvanými údajmi

Zákazníci, ktorých osobné údaje spracúvame, majú právo:

 • Požadovať od spoločnosti IKAR, a.s. informáciu, aké a v akom rozsahu osobné informácie spracováva.
 • Požadovať kópiu týchto údajov.
 • Požadovať presnosť týchto údajov.
 • Podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 • Vyžiadať prístup k týmto údajom, aktualizovať ich, upraviť, alebo žiadať obmedzenie ich spracovania. Požadovať po spoločnosti IKAR, a.s. vymazanie údajov. Vymazanie bude vykonané pokiaľ nebude v rozpore so zákonom, alebo oprávneným záujmom IKAR, a.s., o čom bude žiadateľ vyrozumený.
 • Vzniesť námietku proti oprávnenému záujmu spoločnosti IKAR, a.s..
 • Na účinnú súdnu ochranu, ak má zákazník za to, že boli porušené jeho práva v dôsledku spracovania osobných údajov spoločnosťou IKAR, a.s..
Úvod Knihy Odporúčame Modlitebník DÓM SV. ALŽBETY MEKY ELÁN Lea Fekete Slovanská epopej Leonardo ZLATÁ RODINNÁ BIBLIA Haiku KYTICE Piačka METROPOLITNÉ KATEDRÁLY KAROL FELIX VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI PALLADIO CARAVAGGIO BIBLIA – MAJSTER PAVOL Zmeškali ste Luxusná knižnica Prihlásenie Košík